Types of Diabetes

Type 1

Type 2

(Description of Two Types of Diabetes Mellitus.)